โครงการวิจัย: ผู้รู้โนรา – ผู้รู้หนังลุง : แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ประเภทบทความ: บทความวิชาการ

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 2

วันที่ตีพิมพ์: 1 ม.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 22 มี.ค. 2559

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1มกราคม – เมษายน 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513