โครงการวิจัย: ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 พ.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิชาการรมยสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม – สิงหาคม 2015)

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513