โครงการวิจัย: สู่คลื่นลูกที่สี่ : หลังเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเป็นควาย

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ประเภทบทความ: บทความวิชาการ

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 2

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513