โครงการวิจัย: Measurement of Indoor Radon Concentration in The Chaiya and the Chana districts, SuratThani Province, Thailand

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาฟิสิกส์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 พ.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 2 มิ.ย. 2558

จำนวนเงิน: 20000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: journal of Physics: Conference Series ปีที่ 2015 ฉบับที่ 611 may 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513