โครงการวิจัย: Synthesized and charaterization of YBa2Cu3Oy, Y3Ba5Cu8Oy, and Y7Ba11Cu18Oy superconductors by planetary high-energy ball-milling

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาฟิสิกส์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 5 ม.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 11 ม.ค. 2560

จำนวนเงิน: 20000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Journal of The Australian Ceramic Society Vol 0 (2017) PP 1-8 ISSN 2510-1560 วันที่ 5 มกราคม 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513