โครงการวิจัย: The Development of English Speaking skill Trough Role Play of 3rd year student, English Major, Faculty of Humanities and Social Sciences at Surattani Rajabhat University

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 9 พ.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 15 พ.ค. 2560

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 5th International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences (ISEPSS 2017) ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 9 พ.ค. -11 พ.ค. 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513