โครงการวิจัย: The evaluation of campaign for hundred percent wearing helmets both riders and pilloin passengers in suratthani municipality, Suratthani

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 7 ก.พ. 2560

วันที่ขอเบิก: 17 ก.พ. 2560

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: 2016 Seoul International Conference on Social Sciences and Management (SICSSAM 2016) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513