โครงการวิจัย: The role of local administration in promoting people’s ways of life based on the Philosophy of Sufficient Economy: a case study of Municipality in Wiang Sa District, Surat Thani

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 18 เม.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 16 เม.ย. 2558

จำนวนเงิน: 40000

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Tokyo International Conferences on Humanities and Social Sciences 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513