โครงการวิจัย: A Internet-Based Student Admission Screening System utilizing Data Mining

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.พ. 2560

วันที่ขอเบิก: 15 ก.ค. 2560

จำนวนเงิน: 20000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Internationnal Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) ปีที่ 8 ฉบับที่ 6

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513