โครงการวิจัย: Development of Southern Thai spicy crispy rice salad (Khao Yam)

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 15 มิ.ย. 2560

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: 0

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 19th food innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร วันที่ 15-17 มิ.ย. 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513