โครงการวิจัย: ป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ : กรณีศึกษาคุณภาพกุ้งรมควันด้วยควันจากไม้ป่าชายเลน อำเภอตะกั๋วป่า จังหวัดพังงา

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 26 ก.ค. 2560

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 45 ฉบับที่ 2

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513