โครงการวิจัย: ผลงานวืชาการ เรื่อง THE POTENTIAL HEALTH BENEFITS OF TRADITIONAL THAI FERMENTED FOODS AND BEVERAGES 2016

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประเภทบทความ: ตำรา

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 3

วันที่ตีพิมพ์: 8 ก.ค. 2555

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ตำรา

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2555

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Functional Properties of Traditional Foods

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513