โครงการวิจัย: ผลของการเติมสารอาหารต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำหวานจาก

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 เม.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 9 ก.ย. 2558

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513