โครงการวิจัย: Willing to pay for flood protection of the lower river Tapee, Suratthani Province.

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 17 ต.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 17 ต.ค. 2558

จำนวนเงิน: 34157

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ISER - 8th International Conference on Economics and Business Research (ICEBR-2015) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513