โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ประกอบการต้นอ่อนทานตะวัน

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 18 ส.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น” วันที่ 18 สิงหาคม 2015 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513