โครงการวิจัย: Construction of scFv against norfloxacin in Hansenula polymorpha under control of TEF1 promoter

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 พ.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 4 ก.ค. 2560

จำนวนเงิน: 7500

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 2

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513