โครงการวิจัย: The Using of Cooperative Learning (Jigsaw Technique to Enhance Learning Achievement in Psychology for Teachers Subject of Student Teachers in Suratthani Rajabhat University

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 10 ก.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 31 ก.ค. 2560

จำนวนเงิน: 50000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 2017 ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference in Zurich วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2017 ณ ประเทศสวิตเชอร์แลนด์

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513