โครงการวิจัย: ผลของการเสริมหนอนนกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธ์ ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงเม่นแคระ

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ส.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 6 ส.ค. 2558

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ในวารสารเกษตร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513