โครงการวิจัย: Francisella-like endosymbiont in a tick collected from a chicken on southern Thailand

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 26 พ.ค. 2559

จำนวนเงิน: 20000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ISI/SJR

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Southeast Asia Journal of Tropical Medicine and Public Health ปีที่ 2016 ฉบับที่ 47 july 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513