โครงการวิจัย: Mitigating Destination Risk Perception: A Study on International Retirement Migration Tourists in Thailand

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 8 ก.พ. 2559

วันที่ขอเบิก: 8 ก.พ. 2559

จำนวนเงิน: 50000

คณะ: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The Changing Landscape: The Impact of Emerging Markets and Destinations ณ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513