โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง กรณีศึกษา: นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ธ.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 18 ม.ค. 2559

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513