โครงการวิจัย: Offering Library Resources Through Web-site and Mobile Systems with Web Services for Central Library Suratthani Rajabhat University

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรมัลติมีเดียและเอนิเมชัน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 21 ม.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 19 ม.ค. 2558

จำนวนเงิน: 38878.1

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: International Conference on Engineering and Information Technology (ICEIT 2015) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513