โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องแม่ศรีวรรณทอง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรมัลติมีเดียและเอนิเมชัน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2555

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: วารสารวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2555

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารมนุษยศาสตร์แบะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราขภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2012

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513