โครงการวิจัย: การเรียนการสอนผ่าน Facebook ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรมัลติมีเดียและเอนิเมชัน

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ส.ค. 2556

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2556

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ประจำปี พ.ศ. 2013 Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี5-6 ส.ค. 2013

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513