โครงการวิจัย: Choosing Appropriate Measures of Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) for Research Studies across International Boundaries

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 8 ม.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 5 ม.ค. 2558

จำนวนเงิน: 80000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: 2015 Hawaii International Conference on Education ณ ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513