โครงการวิจัย: Historical Tourism : A Case study of Muang wiang Sa

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 28 ส.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 7 ก.ย. 2560

จำนวนเงิน: 50000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 33rd International Academic Conference, Vienna วันที่ 28-31 สิงหาคม 2017 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513