โครงการวิจัย: บทความของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับการรับใช้สังคม

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรสาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

ประเภทบทความ: บทความวิชาการ

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 2

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 9 มี.ค. 2560

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2016)

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513