โครงการวิจัย: ลักษณะคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องพระมหาชาดกคำกาพย์

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ส.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 29 มิ.ย. 2558

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารมนุษยศาสตร์ฯ มรส. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. พ.ศ. 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513