โครงการวิจัย: Determining Learning Activities on Social Networks According to the Concept of Flipped Classroom by Using ICT for Education

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 11 พ.ย. 2559

วันที่ขอเบิก: 17 พ.ย. 2559

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ISER-92nd International Conference on Education and Social Science (ICESS-2016) 11-12 November 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513