โครงการวิจัย: A Case Study of Thai Pre-Service Teachers’ Understanding and Teaching Practric of Inquiry When Teaching Investigations

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ต.ค. 2557

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2557

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ประชุมวิชาการนานาชาติ Annual International Symposium on Educational and Information Technology (AISEIT 2014) ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2014 ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513