โครงการวิจัย: Innovation of Tourism Urban-Interpretive Signage

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 29 ส.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 7 ก.ย. 2560

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 3th Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น 29-31 สิงหาคม 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513