โครงการวิจัย: งานวิจัย เรื่อง Demonstrating Energy Conversion with Piezoelectric Crystals and a Paddle Fan

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประเภทบทความ: ตำรา

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 3

วันที่ตีพิมพ์: 1 ม.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ตำรา

คะแนน: 1

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513