โครงการวิจัย: Relationship between Hofstede's Cultural Dimensions and Tourism Product Satisfaction

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 9 พ.ย. 2559

วันที่ขอเบิก: 16 พ.ย. 2559

จำนวนเงิน: 50000

คณะ: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 2016 ICBTS International Academic Research Conference at Milano 9-11 Novenber 2016 ประเทศอิตาลี่

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513