โครงการวิจัย: Capacity of the Tai Song Dam Ethnic Community : A Case study of lam yoong Village, Lien Sa district, Suratthani Province

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 12 พ.ค. 2560

วันที่ขอเบิก: 16 พ.ค. 2560

จำนวนเงิน: 24088

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: 8th International Conference on Socio-economic and Environmental issues in development ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมวียดนาม วันที่ 12-13 พ.ค. 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513