โครงการวิจัย: The Canal Participatory Conservatiom for Tourism Encouragement of the waterfront Communities

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 9 ก.ย. 2560

วันที่ขอเบิก: 9 ก.ย. 2560

จำนวนเงิน: 50000

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 9th World Environmental Education Congress วันที่ 9-15 กันยายน 2017 ณ ประเทศแคนนาดา

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513