โครงการวิจัย: The SketchesWomen are not allow inside

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา:

ประเภทบทความ: งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 4

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.พ. 2557

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: งานสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2557

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและอินโดนีเซีย (THAILAND AND INDONESIA ART AND CULTURE EXCHANGE PROJECT) ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “NEO BARBARIAN 2” ระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2014 ณ BentaraBudaya Gallery , Bali ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513