โครงการวิจัย: Adaptation of Beliefs and Religion of The Thailand Buddhist Cross-Cultural Marriages in The Context of Southern Society

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา:

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ธ.ค. 2557

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2557

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 8th International HUSOC Conference Academics-Research 2014: “Humanities and Social Sciences: Multidiscipline beyond Frontiers” is held between 18- 19 December, 2014 at the Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513