โครงการวิจัย: Biochemical composition and the rule of Acetabularia major Martens at Ban-Don coastal, South Thailand

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา:

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2555

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2555

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: Asia-pacific conference on algal Biotechnology (APCAB) and the 1st International Conference on Coastal Biotechnology (ICCB) ณ เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2012การประชุมวิชาการ

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513