โครงการวิจัย: The Different Impacts of Safety and Security Issues in Local and National Tourism Destinations on Tourists’ Loyalty

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 22 พ.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 20 พ.ค. 2558

จำนวนเงิน: 40000

คณะ: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งเผยแพร์: วารสารวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: The 2015 World Conference on Hospitality, Tourism and Event Research & International Conventional and Expo Summit : WHTER & ICES ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513