โครงการวิจัย: The Quality and Efficiency of Water Transportation’s Service Provider in the Province of SuratThani

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา:

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 เม.ย. 2557

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2557

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่หาวิทยาลัยโลก” ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2014 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513