โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ชั้น เรื่องเคมีอินทรีย์ สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา:

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 22 พ.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค. 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบโปสเตอร์

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513