โครงการวิจัย: การรับรู้สื่อโฆษณา คุณค่า ตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คของผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 19 ต.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: การประชุมวิชาการระดับชาติบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 36 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2015 ณ ศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513