โครงการวิจัย: การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์สมุนไพรดอยสถิตย ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา:

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513