โครงการวิจัย: ความเชื่อเกี่ยวกับแม่น่านางเรือและแนวทางการดำรงอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา:

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 29 ม.ค. 2558

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับชาติ

คะแนน: 0.2

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: ประชุมเครือข่ายนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 เรื่องบทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สังคม ต่อการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย 26 – 29 มกราคม 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513