โครงการวิจัย: Revelation of Week Nortern Thai Local Administration Internal Auditing in Detecting Risks

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 มิ.ย. 2558

วันที่ขอเบิก: 9 ก.ค. 2558

จำนวนเงิน: 10000

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 2

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 13ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2015

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513