โครงการวิจัย: The Effectiveness of Personal Financial Planning of Rubber Farmers in Thailand : Case Study of Suratthani Province

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 6 ก.ย. 2559

วันที่ขอเบิก: 13 ก.ย. 2559

จำนวนเงิน: 50000

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: 25th International Academic Conference. OECD Headquarters, Paris 6 September 2016

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513