โครงการวิจัย: The Global Internal Audit Competency Framework : The Perception of Internation Audit Staff in thai Local Administration

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 28 ก.ย. 2560

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: 30000

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2560

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: 7th Internation Conference on Economic, Business and Management (ICEBM 2017) ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 28-29 กันยายน 2017

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513