โครงการวิจัย: The Illegal Risks with Competency and Independence in Auditing of Thai Local Administration Internal Auditors

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 28 ก.พ. 2558

วันที่ขอเบิก: 27 ก.พ. 2558

จำนวนเงิน: 80000

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คะแนน: 0.4

ปี พ.ศ.: 2558

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, 2015 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2015 ณ ประเทศตุรกี

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513