โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการงินในการตัดสินใจขายไม้ยางพาราของเกษตกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ของไทย

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 1

วันที่ตีพิมพ์: 1 ก.ค. 2559

วันที่ขอเบิก: 3 ส.ค. 2559

จำนวนเงิน: 7500

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทแหล่งเผยแพร์: TCI 1

คะแนน: 0.8

ปี พ.ศ.: 2559

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 8 2016 VOL.8

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513