โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีโนลิกในผักบางชนิดจากจังหวัดสราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวกามีละห์ ยะโกะ ทัศนพรรณ เวชศาสตร์ ภูชิยา สุวรรณโชติ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามเตี้ย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 28 มี.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช่ส่งเสริมการเลือกบริโภคผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ

การนำไปใช้ประโยชน์: งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีโนลิกในผักบางชนิดในจังวหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถนำไปใช้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ของผักพื้นบ้าน และส่งเสริมการเลือกบริโภคผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักในดูแลตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อนำไปสู่ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562